آلمان دارای یک بازار اقتصادی اجتماعی با نیروی کار مجرب ,موجودی سرمایه بزرگ ,سطح پائین فساد و سطح بالا از نو آوری است. آلمان بزرگترین اقتصاد ملی در اروپاست  در ادامه با این کشور بیشتر آشنا خواهیم شد :