اقامت از طریق ادامه تحصیل ، یکی از روشهای اخذ اقامت در آلمان میباشد.

گروه بوذری خدماتی همچون انتخاب رشته و دانشگاه , درخواست ویزای تحصیلی , پذیرش دانشگاه و تهیه اقامتگاه دانشجویان در آلمان را ارایه میدهد.

جهت مشاوره با مشاورین تحصیلی ما از لینک وقت مشاوره با ما تماس بگیرید.